IX fejezet 3. nap

ISTEN MUNKÁLKODIK RAJTAD KERESZTÜL

Te magad is áldást kapsz, ha isten egy különleges, Isten-léptékű munkát végez el rajtad keresztül.
1. Mózes példája
olvasd el: II Mózes 7:1-6
Mire kapott Mózes parancsot? Mire utalt Isten, amit meg fog tenni? Mi lesz az eredmény, amikor Mózes engedelmeskedik, és Isten megteszi azt, amit előre megmondott?
II Mózes 8:12-15
Mit parancsolt Isen Mózesnek és Áronnak? Hogyan reagáltak erre ők? KI változtatta szúnyoggá a föld porát? 

Isten meghívta Mózest, hogy csatlakozzon hozzá tervében.
Isten megmondta Mózesnek mit kell tennie.
Mózes engedelmeskedett.
Isten megvalósította a szándékát.
Mózes és a körülötte levők sokkal világosabban és közvetlenebb módon ismerték meg Istent.

2. A tanítványok példája
Lukács 10: 1-24
Mit parancsolt Jézus a 70 tanítványnak? ( 2. versben, 5. és 7. versekben, 8. versben, 9. versben)
Mit jelez a 16. vers a Mester és a szolgák, Jézus és a 70 tanítvány közötti kapcsolatról?
Milyen érzés volt a 70 tanítvány számára a megtapasztalás? Mit gondolsz ezen a megtapasztaláson keresztül a tanítványok mit ismertek meg Istenről?

Tett-e Isten általad mostanában olyant, ami örömmel töltött el?
Aki dicsekedjék az Úrral dicsekedjék! I Kor 1:31


IX fejezet 2. nap

AZ ENGEDELMESSÉG 2. rész

Ma olyan sok az énközpontú ember, aki csak a "saját" dolgait akarja tenni. Pedig az engedelmesség örömet és Istennel való megszakíthatatlan kapcsolatot jelent.
De ha valaki nem engedelemeskedik Isten akaratának, ad-e Isten neki második esélyt?
1. Olvasd el (!) Jónás 2:-2:1 et és válaszolj

  • Mit kér Isten Jónástól? 2. v
  • Hogyan reagált erre Jónás 3.v.
  • Aztán Isten hogyan reagált Jónásra? 4-2:1v
2. Most olvasd el Jónás 2: 10-3:10 és válaszolj
  • Amikor Isten adott még egy esélyt, hogyan reagált Jónás? 3:3
  • Amikor jónás engedelmeskedett Isten mit vitt véghez Jónás szolgálatán keresztül? 3:4-10
Isten gyakran ad második esélyt, nem mond le rólad sem. Azt azonban nemmondhatjuk, hogy Isten az engedetlenséget könnyen veszi.Jónásnak is majdnemazéletébe került. Mózes 40 évvel fizetett az egyiptomi megöléséért. Dávid bűne Betsabével a fia életébe került.
Isten a jelllemedet akarja fejleszteni. Sokszor megengedi,hogy előre menj, de sosem enged túl messze, hogy ne tudna fegyelmezéssel visszahozni. Az Istennel való kapcsolatodba megtörténik, hogy dönthetsz rosszul is. Aztán Isten Lelke rádöbbent arra,hogy ez nem az Ő akarata és visszaterel téged a helyes útra.
Van mégis olyan, hogy isten nem ad második esélyt Nádáb és Abihu esete(IIIMózes 10) vag amikor Mózes meglopja Isten dicsőségét (IV Mózes 20:10)

 Volt-e már ilyen, hogy kaptál második esélyt,illetve volt-e olyan, hogy nem? Milyenek voltak a következmények?

3. Amikor azt halljuk, hogy Isten a hozzá való csatlakozásra hív, gyakran jelet kérünk. II Mózes 3:12 Mózes történetében is láthatjuk.
DE az igazoló megerősítés mindig az engedelmes lelkület után következik!!!! Ilyen megtapasztalásod volt már? Hogyan történt?

IX. fejezet 1. nap

AZ ENGEDELMESSÉG

Az engedelmesség Isten iránti szereteted külső kifejezése.
Az engedelmesség és szeretet jutalmaként Ő kijelenti magát neked.
Ha baj van az engedelmességeddel, baj van a szereteteddel.
Isten szeretet. Az Ő akarata mindig a legjobb.
Isten mindent tud. Utasításai mindig helyesek.
Isten mindenható. Képessé tud tenni akaratának cselekvésére.
Ha szereted Őt, engedelmeskedsz neki.

1. A fenti állítások közül melyik szólt most leginkább hozzád?
2. Írd ki a következő igeszakaszokból, hogy mik az engedelmesség áldásai
Jeremiás 7:23, Lukács 6:46-49, János 7:16-17
3.Mit gondolsz, hogyan jellemezne Isten téged engedelmesség dolgában?
4. Megtanulandó igevers: János 14:23

40.nap

Elérkeztünk a 40. naphoz.Eleinte úgy gondoltam több leckét sűrítek egybe,de nagyon oktalan gondolat volt...még így is alig győzzük:)
Mielőtt tovább mennék akövetkező fejezetekhez, a további 20 nap előtt, megkérdezem, hogy sikerült a megtanulandó igéket megtanulni? Mi az, ami jó volt eddig a tanulmány hogyanjában, és mi az, ami nehéz? Bármilyen vélemény jól jön így az utolsó futam előtt:)

39. nap a 40-ből

TELJES ISTENTŐL FÜGGÉS

Olvasd el a következő igeverseket és jegyezd meg, hogy szándékainak véghezviteléért miért kell Istentől függnöd?
János 15:5, I Kor 15:10, Galata 2: 20, Ézsaiás 14:24, Ézsaiás 41:10, Ézsaiás 46: 9-11


"AZ" sohasem működik, az "Ő" működik!
Csak Istennek van joga megmondani, mit csinálj.
Várj az Úrra!
Olvasd el a következő igehelyeket, és karikázd be mindegyikben a várni, remélni, bízni szavak egyes alakjait.
Zsoltárok 5:4, Zsoltárok 33: 20, Zsoltárok 37:34, Zsoltárok 38: 16, Ézsaiás 40:31

Olvasd el mégegyszer Márk 11:24-et, és írd le az ígéretet saját szavaiddal.
Az imádkozás sokba fog kerülni!
Isten napok és hetek alatt többet elvégez általam, mint amit évekig tartó fáradságos munkával én csak tudtam tenni. Mindig megéri Őreá várni.
Gyülekezetemnek imádkozó gyülekezetnek kell lennie!
Szerinted mit jelent gyakorlatilag az ima emberének lenni? Neked milyen az imaéleted? Próbáltál-e másokat már imádságra vezetni? Volt-e ára?

38. nap a 40-ből

AZ ENGEDELMESSÉG SOKBA KERÜL - 2. RÉSZ

1. Az engedelmesség sokba kerül a körülöttem levőknek!

2. OLvasd el a következő részeket: II Mózes 5:1-21, Jn 19: 17-37, Apcsel 17:1-9
Mibe került az engedelmesség Mózesnek és az Izráelitáknak, Jézusnak és Máriának, Pálnak és Jázonnak?

3. Az alábbi állítások közül, melyiket tudod kimondani és melyiket még nem, a saját életedre alkalmazva?
a. Istenre bízhatod a családodat, Ő gondoskodik róluk!
b. Ne tagadd meg másoktól annak a lehetőségét, hogy áldozatot hozhassanak az Úrért!
c. Bíznom kell abban, hogy Krisztus kommunikál népével.
d. Uram, bármit kérsz tőlem ma vagy a jövőben, a válaszom: igen!

37. nap a 40-ből

AZ ENGEDELMESSÉG SOKBA KERÜL

1. Az engedelmesség sokba kerül neked, de légy készséges megfizetni az árat!

Olvasd el az Apcsel 9:1-25 és II Korintus 11:23-33 részeket.

Milyen árat kellett fizetni Pálnak a Krisztus követéséért, és a neki való engedelmességért? Megérte?

2. Volt-e már olyan megtapasztalásod, amikor az igazodásod Istenhez és az engedelmességed nagyon sokba került? Mibe került neked?
3. Megtanulandó igevers: Apcsel 1:24
De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangyéliomáról.

"URAM, KÜLDJ BÁRHOVA, CSAK GYERE VELEM.
TEGYÉL RÁM BÁRMILYEN TERHET, CSAK TE HORDOZZ ENGEM.
KÖSS MEG BÁRMILYEN KÖTÉLLEL, CSAK A KÖTÉL HOZZÁD KÖSSÖN."
David Livingstone

36. nap a 40-ből

AZ IGAZODÁSOK FAJTÁI

Isten abszolút önátadást igényel.  Először igazodás, aztán engedelmesség.

1. Olvasd el a köv. igéket. Milyen igazodásra van szükség a mindegyik esetben (lásd a területeket).

Máté 4: 18-22, Máté 5:43-48, Máté 6:5-8, Máté 20: 20-28, Apcsel 10:1-20

területek: körülményben, kapcsolatokban, gondolkodásban, odaszánásban, cselekvésben, a hit területén

2. Melyik igerész szólt hozzád, és személyesen neked melyik területeken kell igazodni az Úrhoz most?

3. Kért-e már Isten arra, hogy egy jelentős igazodást tégy Hozzá, hogyan reagáltál?

4. Az említett elődök, példaképek közül, melyik története ragadott meg leginkább és miért? (David Livingstone, Jim Elliot, Bob Pierce, Oswald J Smith, C.T. Studd)

5. NEM TUDSZ UGYANOTT MARADNI AHOL VAGY, HA ISTENNEL JÁRSZ! Az engedelmesség sokba kerül neked s a körülötted levőknek, teljesen Istentől való függést igényel, hogy véghez vihesse munkáját rajtad keresztül. Kész vagy-e (újból) igent mondani erre? Igen vagy nem?

35. nap a 40-ből

SZÜKSÉG VAN IGAZODÁSOKRA

1. Hit-Cselekvés
Cselekvés: Igazodások+ Engedelmesség

Nóé nem tudott egyszerre úgy élni, mint azelőtt, meg a bárkát is építeni.
Abrám nem maradhatott Úrban vagy Háránban, hogy a népek atyja lehessen Kánaánban.
Dávidnak el kellett hagynia juhait, hogy király lehessen.
Ámósznak ott kellett hagynia a füge termesztést, hogy prédikálhasson Izráelben.
Jónásnak nagyfokú előítéletét legyőzve el kellett hagynia hazáját, hogy prédikálhasson Ninivében.
Péternek, Andrásnak, Jakabnak és Jánosnak el kellett hagyniuk halász mesterségüket, hogy követhessék Jézust
Máténak a vámszedő asztalt kellett otthagynia, hogy követhesse Jézust.
Saulnak (Pál) teljes életváltozásra volt szüksége, hogy Isten általa hirdesse az evangéliumot a pogányoknak.
Még Jézusnak is igen jelentős igazodásokat kellett tennie.

2. Elizeus (I Kir 19: 15-21), meg a gazdag ifjú (LK 18:18-27) meghívást kaptak az Istenhez csatlakozásra.
Mi volt számukra a megkövetelt igazodás?
Mi volt a válaszuk?
A János 17:3 szerint, mi az örök élet?

3. Neked miben kell igazodni (gyakorlatilag) most ahhoz az elhíváshoz, amit Istentől kaptál?
4. Megtanulandó igevers: Lukács 14:33

Az utolsó hét előtt

szeretnék annyit mondani, hogy bár Dalma nem ír ide nyilvánosan,  bepótolja a lemaradását. Imádkozzatok érte, hogy Isten segítsen neki győzni a nehéz napokon. Ha valakinek közületek lenne kedve felhívni őt telefonon, írjon nekem, megadom a számát.
A többieknek annyit még, hogy még 5-6 nap, és lejár a 40 napos tanulmány. A könyvben még van 2-3 fejezet, amit szeretnék itt nyilvánosan végig venni, de már csak azokkal, akiknek kedve van nyilvánosan ezt tenni. Jó lenne, azért ha kitartanánk többen:):) Persze, ha tehetjük.
Áldott hetet kívánok. Jön az új lecke is, csak ne kapcsolódna ki folyton ez a gép... Sajna, tönkrement az öreg laptop:) Mivel elvesztettem az előbb a begépelést, azért írtam meg hamar ezt a bejegyzést, hogy tudjátok hány óra:)

34. nap a 40-ből

AZ IGAZI HIT TETTET KÍVÁN

1. Olvasd el többször is a Zsidók 11. részt
Melyik hithős ragadott meg s miért? (Ábel, Énók, Nóé, Ábrahám, József, Mózes, Izráeliták, Ráháb)
2. A hűséges emberi élet nem mindig ugyanazt az eredményt hozza. Hogyan értelmezed ezt az igazságot a Zsidók 11. rész alapján?
3. Rávezetett-e Isten valamilyen teendőre, de hit hiányában mégsem tetted meg?
4. Milyen területen van szükséged most hűségre?
5. Megtanulandó igevers: Zsidók 11:6


33. nap a 40-ből

Cselekedeted hitről beszél

Amikor Isten megszólít valakit, hogy kijelentse neki terveit, szándékait, az mindig hit- krízist okoz. Cselekedeted elárulja, hogy mit hiszel Istenről, függetlenül attól, hogy mit mondasz róla!

Karikázd be a kulcsszót!
Amit Isten kijelentésére- meghívására válaszolsz, az elárulja, mit hiszel Istenről.
Az igazi hit tetteket követel.

Amit Istenről hiszel, az fogja meghatározni, hogy mit teszel és hogyan élsz!
1 Sám 16: 12- 47
Mit hitt Dávid Istenről? Abból, ahogy megfelelt Góliátnak, mit gondolsz az Istenbe vetett hitéről? Húzd alá, amiből kitűnik, hogy Dávid az Istenbe vetett hitére alapozva mondta!
Dávid cselekedetei által tette nyilvánvalóvá, hogy mit hitt Istenről.

1 Móz 15: 4-6
Száraj azt hitte, hogy már nem lehetséges, hogy Isten neki 77 évesen saját gyermeket adjon, ezért ő akart segíteni Istennek, hogy Ábrahám valami módon mégis csak apa lehessen.
A hitetlenségnek nagy ára van!
Istenről alkotott hitét a saját emberi ésszerűségére korlátozta.

Amit Isten elhívására teszel, az jelzi igazán, mit hiszel Istenről.

Isten szuverén Úr, joga van azt tenni az életünkkel, ami neki tetszik. Képes bárkit meggyőzni az Ő szándékáról, hogy azt megértse. A Szentlélek felkészít és képessé tesz bárminek az elvégzésére, amire Ő elhív engem. A világon minden Istené, így bármit szándékozik tenni, ahhoz ki tudja rendelni az erőforrásokat. Isten hűséges, mindenre fog adni, aminek végzésére Ő vezeti el a gyülekezetet.

Ha Isten meghív, hogy csatlakozz hozzá, és hit- krízisbe jutsz, amit ezt követően teszel, az elmondja, hogy mit hiszel Istenről. Tetteid valóban hangosabban beszélnek, mint szavaid!

Mt 8: 5-13
Mt 8: 23-27
Mt 9: 20- 22
Mt 9:27- 31
Mit tettek és mit hittek ezek az emberek?

Egészítsd ki!
1.Az Istennel való találkozás hitet követel.
2.Az Istennel való találkozás Isten léptékű.
3.Amit Isten kijelentésére- elhívására  válaszképpen teszek….
4.Az igazi hit tettet kíván.

Tapasztaltad- e már, hogyha az élet vihara összecsap a tanítványok felett, akkor gyakran úgy reagálunk, mintha Isten nem is létezne, vagy legalábbis nem törődne velünk? 

32. nap a 40-ből

Az Istennel való találkozás Isten léptékű

Istent érdekli, hogy a világ megismerje Őt. Az emberek csak úgy tudják meg, hogy milyen, ha látják Őt munkálkodni. Az Istentől kapott feladatok Isten léptékűek. Mindig meghaladják az ember kapacitását, mivel Isten meg akarja mutatni népének és  a figyelő világnak az Ő természetét, erejét, gondviselését, kedvességét. Amikor valami olyasmi történik, amit csak Isten tehet meg, abból mindenki megismerheti az Urat!

Emlékezetből írj le néhány  Isten léptékű feladatot (amelyek emberileg lehetetlenek voltak ), amiket a Bibliában Isten adott az embereknek.
Ábrahám- Sára- Izsák
Mózes- tenger- kőszikla
Gedeon- Midján
Jézus-  viharos tenger- hal és kenyér

Húzd alá azokat a megállapításokat, amelyek a nép reagálását jelzik, amikor Isten munkáját látták!
2 Móz 14
Józs 4:24
2 Krón 20:12
Dán 3:17
Ap csel 2:41, 4:4, 9:42

1. Amikor az emberek Istent látták munkálkodni az Ő szolgáin keresztül, kinek lett hitele, Istennek vagy szolgáinak?
2. Milyen változást vagy hatást látsz azoknak az embereknek az életében, akik látták vagy hallották Isten munkálkodását?
3. Hogy jellemeznéd a lakóközösségedben élő embereknek Jézus evangéliumára adott reagálását?

A mi világunk nem látja Istent, mert nem kísérlünk meg semmi olyat, amit csak Isten tehet. Isten azt akarja, lássa meg a világ Őt munka közben, és ez vonzza hozzá az embereket.

4. Hogyan fogja a világ megismerni Istent?
A mi világunkban az emberek miért nem vonzódnak Krisztushoz és az Ő egyházához?
Miféle feladatokat ad Isten az Ő népének?
Miért ad Isten olyan Isten léptékű feladatokat az egyéneknek vagy a gyülekezetnek, amelyeket önerőből nem tudnak elvégezni?
5. Mi az, amit te próbálsz tenni, vagy a gyülekezeted, de csak akkor valósul meg, ha Isten viszi végbe?
6. Milyen kapcsolatot látsz az emberek válasza és az Isten léptékű feladatok között, amelyeket megpróbálsz?

Ha azt látod, hogy lakókörnyezetedben az emberek nem úgy reagálnak az evangéliumra, mint az Újszövetségben, akkor ennek egyik lehetséges oka, hogy nem látják Istent a gyülekezeted életében.
Istent messze jobban érdekli az, hogy megtapasztald Őt, mint, hogy egy feladat elvégzésre kerüljön. Elvégezhetsz egy feladatot anélkül, hogy egyáltalán megtapasztalnád Istent. De, ha megtapasztalod Őt, örvendeni fogsz!
Isten még a gazdasági helyzet változását is fel tudja használni, hogy egy kis gyülekezet anyagi szükségleteit kielégítse!

Fontos, hogy meglássák az emberek, hogy az élő Krisztus milyen változást hoz az életedbe, a családodba, a gyülekezetedbe. Ezáltal másként  fognak reagálni az evangéliumra is!

31. nap a 40-ből

Az Istennel való találkozás hitet követel                             

Zsid 11:1-Mi a hit?
2Kor 5:7 – Mi a hit ellentéte?
5 Móz 18:20.22- Mennyire fontos, hogy Istenben higgy, és abban, amit ő mond, ne pedig egy olyan eseményben, amiről te vagy valaki más azt gondolja, hogy nagyon szép lenne, ha megtörténne?
Jn 14:12- Mi a hit lehetősége?
Mt 17:20-Mennyi hitet igényel tőled Isten, hogy megtehesse rajtad keresztül azt, ami emberileg lehetetlen?
1Kor 2:4-5-Mire kell alapoznunk a hitünket? Mire nem szabad alapozni a hitünket?
Ézs 7:9-Mi a hit hiányának egyik veszélye?

Mózes, Józsué, a tanítványok nem voltak önmagunkban képesek azt tenni amit Isten kért tőlük, de Isten rajtuk keresztül cselekedett. A hit követelmény volt Mózesnél is meg a tanítványoknál is. Amikor Isten elhív valakit, hogy csatlakozzon őhozzá egy Isten-léptékű feladatban, a hit mindig követelmény. Az engedelmesség jelzi az Istenbe vetett hitet. Az engedetlenség gyakran a hit hiányát jelzi. Hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt. Hit nélkül egy gyülekezet sem lehet kedves Isten előtt. Mi ugyanazzal a krízissel nézünk szembe, mint a bibliai személyek. Mikor Isten megszólít, és kér tőlünk valamit, az hitet követel. Nagy problémánk viszont az ön-központúság. Azt gondoljuk, hogy saját erőnkből kell elvégezni a feladatot, vagyis a mi elérhető erőforrásunkból.  Azt gondoljuk: „ Én nem tudom megtenni. Az lehetetlen. „ Nekünk nem kell képesnek lennünk a feladat teljesítésére korlátozott képességeinkkel és erőforrásainkkal. Hittel léphetünk, bizalommal engedelmeskedve , mivel tudjuk, hogy ő fogja keresztülvinni szándékát. Jézus érzékeltette, hogy ami embereknél lehetetlen, istennél lehetséges (Mk 10:27). A Szentírás tanú rá, hogy ez igaz.

1.Írd le életednek egy olyan időszakát, ami hitet követelt, és te hitben léptél.
2.Írd le életednek egy olyan időszakát, ami hitet követelt, és amit elszalasztottál, mert nem volt elég hited?

Összegző gondolatok:
  • Amikor Isten megszólít, válaszom hitet követel.
  • A hit bizalom abban, hogy amit Isten ígért vagy mondott , az megvalósul.
  • A látás a hit ellentéte.
  • A hite egy Személyben való bizalom.
  • Mielőtt magamat, családomat, vagy gyülekezetemet hitben való lépésre hívom, biztosnak kell lennem, hogy arra nézve Isten szólt hozzám.
3. Válaszolhatsz a közvélemény-kutatásra.