Nők a Bibliában 9

Önértékelésről: Anna és Peninna

Abban az időben egy nő értékét nagy mértékben a gyermekeinek a száma jelezte.

 1. Írd körül, milyennek képzeled el Peninnát! És Annát?
 2. Melyik nő érzéseit érzed közelinek most? Ha nem is a gyermekáldásról van szó.
 3. Egyik nő túlértékelte önmagát, a másik önsajnálatba esett. A történet alapján milyen bűnöket eredményezhet a két állapot?
 4. Hogyan telt el egy ünnep Elkána családjában? Vajon mi ébresztette rá Annát arra, hogy hol keresse a megoldást?
 5. A gyülekezetben kik között szokott előfordulni leggyakrabban ilyenféle probléma?
 6. Mi az önértékelés világi mércéje? És a hívő emberé? Van-e a környezetedben olyan nő, aki felül- vagy alulértékeli önmagát?
 7. Mi az, ami biztos alapokra helyezi önértékelésünket? Hogyan tölti be Isten alapvető érzelmi szükségleteinket?
 8. Mi a véleményed az összehasonlítgatásról (úgy köztünk, nők között szólva:)?
 9. Ha megoszthatod, írd le, hogy megtérésed után milyen területen kellett Isten megváltoztassa az önmagadról való gondolkodásod?
 10. Hogyan tudnád kifejezni a héten valaki iránti nagylelkűségedet, tiszteletedet annak érdekében, hogy növeld benne a befogadottság, az értékesség és az alkalmasságtudatot?

11. Megtanulható igeversek:

Gal 5:19,20 – A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: ...ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység. ...akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.

1Kor 3:3 – Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e?

1Kor 6:11 – Pedig ilyenek voltak közületek némelyek: de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében.

1Kor 13:4-7: A szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem rója fel a gonoszt.

Ézs 43:1b – Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy.

Nők a Bibliában 8

Szolgatársak az Úrban: Evódia és Szüntükhé

Igehely: Fil 4:2-3, Filippi 2:3

Amit erről a két nőről tudunk: együtt küzdöttek Pállal az evangéliumért, nevük benne van az élet könyvében, és valamiért nézeteltérés, illetve indulatosság keletkezett köztük.

 1. Szerinted milyen természetű lehet két ilyen misszióban szolgáló munkatárs-nő közötti meg nem értés?
 2. Hogyan kapcsolódik ide a Fil 2:3?
 3. Elképzelhető, hogy egy olyan közösségben, aminek a tagjai különböző háttérből jönnek, ne keletkezzen nézeteltérés?
 4. Milyen következménye lehet a közösségre nézve:
  1. Ha két munkatárs között bármi felől nézeteltérés keletkezik?
  2. vagy az, ha a megoldási módból feszültség származik?
 5. Ezekből a versekből mit állapíthatunk meg Pálnak a magatartásáról konfliktushelyzetekben?
 6. Valójában, kik között keletkezhet konfliktus? Milyen pozitív dolgot mondhatunk el erről a két nőről?
 7. Békesség minden áron? Lehet-e egy konfliktus pozitív dolog? Mikor?
 8. Szerinted, van helyes harag is? Hogyan egyezteted a köv. igehelyeket: Efézus 4:26, Jakab 1:20, Márk 11:15-17
 9. Hogyan kezeljük az indulatainkat? Tudnál-e néhány jó lépést, ötletet mondani?
 10. Melyek a konfliktusmegoldás igei alapelvei?
 11. A konfliktusmegoldással kapcsolatban, mi a véleményed arról a mondásról, hogy „megnyertél egy csatát, de elveszítettél egy barátot”? Milyen helyzetben igaz ez?
 12. Van-e olyan megtapasztalásod, hogy egy vitából

i. győztesen

ii. vesztesen kerültél ki?

Milyen érzés volt az egyik, milyen a másik?

11. Fontos igeversek: · 2Tim 3:16 – A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.· Róm 12:18 – Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.· Róm 15:2 – Mindegyikünk a felebarátjának kedvezzen, mégpedig annak javára.· 1Kor 3:3 – Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van köztetek, nem testiek vagytok-e és nem emberi módon viselkedtek-e?· Gal 5:15 – Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok el ne emésszétek egymást!· Ef 4:32 – Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.· Zsid 12:14 – Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem láthatja meg az Urat.· Gal 6:1 – Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél.

már csak 3 lecke van hátra

tehát csak 3 hét!!!
várjuk az írásokat Priscillához, mert nemsokára megint péntek:)!

Nők a Bibliában 7

Szolgatársak az Úrban is: Priscilla és Akvila

Igehelyek. ApCsel 18:2-3. 18-19; Róm 16:3-4; 1Kor 16:19;

1. Az olvasottak alapján milyennek képzeled el ezt a házaspárt és a kapcsolatukat?

2. Mit tanulhatunk tőlük a keresztyén élettel és szolgálattal kapcsolatosan?

3. Nem voltak teljes idejű missziómunkások, mégis megtalálták a módját annak, hogy embereket Krisztushoz vezessenek. Te milyen háttérszolgálatot vagy kész vállalni a az evangélium terjedése érdekében?

4. Akvila és Priscilla munkássága nagyon jó példát szolgáltat a házi közösségek hatékonyságáról. Mi az erőssége a gyülekezeti „nagycsoportos” istentiszteletnek és mi a gyengesége? Mi az erőssége a „kiscsoportos” házi összejövetelnek és mi a gyengesége?

5. Szerinted a lelki növekedéshez elég-e a gyülekezetbe való járás, vagy fontos lenne-e a házi közösségek gyakorlása is?

6. Szoktatok-e meghívni barátokat, ismerősöket otthonotokba, ahol beszélhettek nekik Krisztusról?

7. Akvila és Priscilla felismerik egy igehirdetőnek a hiányosságát, miközben az a templomban tanít. Mit tanulhatunk tőlük abból, ahogyan eligazították Apollóst?

8. Van-e olyan megtapasztalásod, hogy valaki kényelmetlen helyzetbe hozott mások előtt. Hogyan fejezted ki érzelmeidet? Mit tettél haragoddal?

9. A sorok között olvasva meggyőződhetünk arról, hogy e házaspár között lelki egységet építő kommunikáció volt. Melyik az a két elem, ami ehhez elengedhetetlenül szükséges?

10. Priscilla és Akvilla életében elég sok változás volt. Mire és hogyan használták ki az új állomásokat és lehetőségeket? Mi az, amit a legjobban szeretnél megtanulni tőlük?

Kedves igeversek:

Ef 5:21-22: Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak.

Préd 9:9-10 – Élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, mulandó életed minden napján....tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik és amihez erőd van, mert nem lesz cselekvés, gondolkozás, ismeret és bölcsesség a holtak hazájában.

Fil 2:3: Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál.

Kol 3:23: Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy mint az Úrnak, és nem úgy mint az embereknek.

1Kor 13:1-3- Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is... ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok is,...szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.

Péld 1:3: Fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet!

Péld 11:30b – A bölcs lelkeket nyer meg.

Péld 11:18 – Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tőrdöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít.

Péld 13:14 – A bölcs tanítás az élet forrása, a halál csapdáinak kikerülésére.

Péld 14:1 – Az asszonyi bölcsesség építi a házat, a bolondság pedig a maga kezével rombolja le.

Nők a Bibliában 6

Nők a közéletben - Eszter

Igehely: Eszter 2:5-10, 15-18, 4 rész, 7, 8, 9:29-31

 1. Önként jelentkezett-e Eszter a szépségversenyen való megmérettetésre?
 2. A tény, hogy Eszter nem árulta el nemzetiségét, bátorít-e bennünket arra, hogy valamilyen cél érdekében tartsuk titokban, hogy keresztyének vagyunk?
 3. Szerinted melyek a közéletnek azok a területei, ahol nagyon is szükség lenne hívő keresztyén nők jelenlétére?
 4. Szerinted milyen egy politikusnak a felesége lenni?
 5. Milyennek látod Eszter házaséletét?
 6. Eszternek milyen tulajdonságai tükröződnek abból, hogy nem szakítja meg a kapcsolatot nagybátyjával, sőt továbbra is hallgat a tanácsaira?
 7. Megtanulható igeversek: Ézs 62:6b-7, Jn 17:15, Ézs 1:17
 8. Ki lehet-e zsarolni valamit Istentől böjtöléssel? Szerinted, milyen a helyes böjt vagy közbenjárás, ami tetszik Istennek?
 9. Eszter a közbenjárás példaképe. Két síkon tette ezt. Minden Istentől kapott ajándékát felhasználta arra, hogy bölcs döntést hozzon. Melyek ezek a tulajdonságok? Van-e ilyen megtapasztalásod, hogy csatlakoztál a gyülekezethez, vagy egy kisebb csoporthoz, és egyetlen célért böjtöltetek és imádkoztatok? Mi lett az eredmény? Milyen bőjtről tudsz vagy milyent gyakoroltál már?
 10. Miért kellene a hívőknek ott lenniük az olyan politikában, ami tele van hazugsággal, korrupcióval, gyűlölködéssel?
 11. A te kérdése(i)d, vagy más megjegyzésed, ha van...

, vagy más megjegyzésed, ha van...